TỔNG QUAN GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ VÀ LƯU Ý KHÔNG THỂ BỎ QUA CHO CĐT